OPINIE: List od Fundacji PLON do ministra Kampa ws wypowiedzi nt. wysiedlania bezrobotnych Polaków / Brief aan minister Kamp nav de uitspraak over werkloze Polen

Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia
Pan Henk Kamp
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Den Haag, 17 luty 2011

Szanowny Panie Ministrze,

Fundacja PLON (Polska Platforma Porozumiewawcza w Królestwie Niderlandów) powstała w grudniu 2010 w odpowiedzi na sugestię byłego Ministerstwa VROM, aby powołać polską organizacje, która byłaby partnerem do rozmów z rządem.

Członkowie fundacji, poprzez swoje zainteresowania, ale także pracę i społeczne funkcje od dłuższego już czasu są głęboko zaangażowani w reprezentowanie interesów nowej fali polskiej migracji. Posiadając różnorodne kontakty i źródła informacji mamy głęboki wgląd w obecną sytuację polskich migrantów.

Nasza organizacja stawia sobie za zadanie ścisłą współpracę z władzami niderlandzkimi i wzmocnienie więzów pomiędzy istniejącymi już organizacjami polonijnymi, tak aby stworzyć jednolitą silną strukturę organizacyjną, która poprzez wymianę doświadczeń i informacji wspomagałaby proces polepszania sytuacji grupy docelowej. Ponadto celem fundacji jest również ułatwienie procesu integracji nowych migrantów ze społeczeństwem holenderskim, a w wyniku tego poprawienie jej statusu jako grupy napływowej.

Ponieważ nasza organizacja jest głęboko zaangażowana w problematykę dotyczącą nowej fali polskiej migracji, z zaskoczeniem odbieramy wypowiedzi i prasowe komentarze o Polakach. Pańską wypowiedź na temat wysiedlania bezrobotnych Polaków przyjęliśmy z zaskoczeniem i zdziwieniem, i dlatego pragniemy na nią zareagować.

Kilka dni temu, w programie telewizyjnym “Nieuwsuur”, skonstatował Pan, że to nieuczciwe biura pracy czasowej i niektórzy nieuczciwi pracodawcy są powodem wielu nadużyć, np. niechcianego bezrobocia. Wtedy również stwierdził Pan, że nieuczciwe biura pracy i pracodawcy będą karani. Z tej wypowiedzi byliśmy bardzo zadowoleni, czemu wyraz daliśmy w naszym liście do redakcji “Nieuwsuur”.

Dlatego też ze zdziwieniem zapoznaliśmy się z Pańską wypowiedzią dotyczącą wydalania polskich bezrobotnych w “Telegrafie” (wydanie z dnia 15 lutego).

Według nas nie pasuje ona do definicji “wydalania niepożądanego cudzoziemca” zawartej w artykule 67 prawa o cudzoziemcach, w którym dokładnie zostało sformułowane, kogo można uznać za niepożądanego cudzoziemca. Według tego artykułu prawnego, za takiego, można uznać osobę, która dopuściła się czynu karalnego lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego; taką też osobę można wysiedlić z kraju. Czy bycie bezrobotnym jest czynem karalnym?

Według naszej opinii to bezrobocie jest ściśle powiązane z nieprzestrzeganiem reguł prawnych przez nieuczciwe biura pracy i niektórych pracodawców. Dlatego też oczekujemy od władz holenderskich działań mających na celu ukrócenie tych nieuczciwych praktyk, a nie występowania przeciwko polskim pracownikom, którzy stają się ofiarami tych procedur.

Traktat lizboński gwarantuje i umacnia ”cztery swobody”: przepływu towarów, usług, osób i kapitału, jak również swobody polityczne, gospodarcze i społeczne przysługujące mieszkańcom Europy.

Dlatego pragnęlibyśmy, aby wytłumaczył Pan polskiej społeczności, jak Pana wypowiedź może być traktowana w świetle ww. konwencji europejskiej.

Godnym pożałowania wydaje się być fakt, iż w kraju, który szczyci się tym, iż respektowane są w nim prawa człowieka, Polacy traktowani są jak obywatele drugiej kategorii.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Fundacji PLON
przewodnicząca
Irena de Ruig-Zukowska.

Fundacja PLON – Polska Platforma Porozumiewawcza w Królestwie Niderlandów
info@stichtingplon.eu
website PLON

Brief aan minister van Sociale Zaken Henk Kamp nav de uitspraak over werkloze Polen

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De heer Henk Kamp
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Gasselte, 17 januari 2011

Betreft: reactie op de uitspraak over werkloze Polen

Geachte Minister Kamp,

Stichting PLON (Pools Overlegplatform in Nederland) bestaat sinds december 2010 en is opgericht naar aanleiding van een suggestie van het voormalige Ministerie van VROM met het doel een Pools inspraakorgaan in het leven te roepen.

De leden van de stichting zijn reeds lange tijd sterk betrokken bij de belangenbehartiging van de nieuwe Poolse migratie. Dit komt door hun persoonlijke belangstelling maar ook door beroepsmatige betrokkenheid en via het vervullen van sociale functies in de Nederlandse maatschappij. Het PLON heeft meerdere contacten en informatie bronnen en daardoor een goed inzicht in de huidige situatie van de Poolse migranten.

Onze organisatie richt zich op samenwerking met de Nederlandse autoriteiten en het koppelen van de al bestaande Poolse organisaties ter bevordering van uitwisseling van ervaringen en informatievoorzieningen. Daarnaast wil de Stichting deelname van de doelgroep in het integratie proces bevorderen en daarmee de negatieve sfeer rondom onze landgenoten te kunnen verbeteren.

Omdat wij zo diep geëngageerd zijn in de Poolse problematiek hebben we met grote verbazing de laatste uitspraken en de perscommentaren over Polen gevolgd. Uw uitspraken over de uitzetting van Poolse werklozen vinden we verrassend en onterecht en daarom reageren we op deze uitspraken.

Recentelijk heeft U in de uitzending van “Nieuwsuur” aangegeven dat de malafide uitzendbureaus en sommige werkgevers de oorzaak zijn van veel misstanden (waaronder ongewenste werkloosheid). Ook heeft u toen aangegeven dat u deze malafide uitzendbureaus en werkgevers wilt aanpakken. Daarover waren we zeer content en we hebben daaromtrent ook gereageerd naar de redactie van “Nieuwsuur”.

Met verbazing namen wij kennis van uw standpunt omtrent de uitzetting van werkloze Polen in de Telegraaf (15 februari).

Volgens ons klopt dit niet met de definitie van een uitzetting van ongewenst vreemdeling. Artikel 67 van de vreemdelingenwet geeft precies aan wie als ongewenst vreemdeling beschouwd kan worden. Volgens dit wetsartikel kunnen alleen personen die strafbare feiten hebben begaan of een gevaar vormen voor de nationale veiligheid het land worden uitgezet. Is werkloos zijn een misdrijf?

Naar onze bevindingen is deze werkloosheid nauw verbonden met het niet naleven van de wetgeving door malafide uitzendbureaus en sommige werkgevers. Daarom verwachten wij van de Nederlandse autoriteiten maatregelen en inspanningen tegen deze misstanden en niet tegen de Poolse arbeiders die slachtoffer worden van deze malafide praktijken.

Het verdrag van Lissabon garandeert en versterkt de vier vrijheden (van personen, goederen, diensten en kapitaal) en de politieke, economische en sociale vrijheid van de Europese burger.

Daarom willen wij u verzoeken om uitleg aan de Poolse gemeenschap te geven hoe uw uitspraken beschouwd kunnen worden in het kader van de Europese verdragen.
Het is triest dat de Poolse mensen als tweederangs Europese burgers worden beschouwd in een land dat mensenrechten zo hoog in het vaandel heeft staan.

Hoogachtend,
Namens Stichting PLON,
voorzitter
Irena de Ruig-Zukowska

Stichting PLON – Pools Overlegplatform in Nederland
info@stichtingplon.eu
website PLON

Opublikowane w portalu Polonia.NL 22.02.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas